Wat is de Algemene Ledenvergadering?

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de vereniging en wordt gevormd door alle leden van SEC. Het heeft als doel het bestuur aan te stellen en te controleren. Er zijn standaard twee ALV’s per jaar:

  • De overdrachts-ALV waarin het nieuwe bestuur wordt benoemd. Deze ALV vindt plaats aan het begin van het jaar.
  • De halfjaarlijkse-ALV waarin het bestuur verantwoording af legt over wat zij heeft gedaan.

Tijdens de ALV kunnen leden de koers van de vereniging bepalen en het bestuur stimuleren om bepaalde keuzes te maken. Elk bestuur maakt aan het begin van het jaar plannen die zij vastlegt in een beleidsplan en een jaarbegroting. Halverwege het jaar legt het bestuur verantwoording af in een halfjaarverslag en een financiële verantwoording.

Wat zijn de formele regels van SEC?

De afspraken van SEC zijn vastgelegd in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Algemene Voorwaarden. Deze drie documenten zijn vastgesteld door de ALV. Bij wijzigingen worden ze ook weer vastgesteld door de ALV.

De Statuten van SEC bevatten bepalingen die voorzien in een goed bestuur en die ervoor zorgen dat zaken goed verlopen. De statuten worden opgesteld door een notaris.

Het Huishoudelijk Reglement van SEC zijn regels die een nadere uitwerking vormen van de statuten.

De Algemene Voorwaarden regelen de afspraken tussen de leden en de vereniging voor het meedoen aan activiteiten van SEC en de betalingen die daarbij horen. De algemene voorwaarden worden door elk afzonderlijk lid ondertekend. De algemene voorwaarden zijn in september 2017 vernieuwd.

Wat werd er besproken in de voorgaande vergaderingen?

Beleidsplannen
Beleidsplan 2019/2020
Beleidsplan 2020/2021

Notulen
Overdrachts-ALV 13/09/2018
Overdrachts-ALV 12/09/2019
Halfjaarlijkse ALV 06/02/2020

Realisaties
Realisatie 2018/2019
Realisatie 2019/2020

Halfjaarverslagen
Halfjaarlijkse ALV 2018/2019
Halfjaarlijkse ALV 2019/2020

Halfjaarrealisaties
Halfjaarealisatie 2018/2019
Halfjaarealisatie 2019/2020

Eindejaarsverslagen
Eindejaarsverslag 2018/2019
Eindejaarsverslag 2019/2020